Länkar

Bön och dagligt liv

christ-shepherd
”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Joh 10:11)

Bibeln

Kyrkliga kalendrar

Ortodox kyrkosång på svenska

Förlag och boklådor

Ortodoxa stift som omfattar Sverige

Ortodoxa församlingar i Sverige

Ekumeniska patriarkatets församlingar i Sverige

Moskvapatriarkatets församlingar i Sverige

Serbisk-ortodoxa stiftets församlingar i Sverige

Rumänsk-ortodoxa stiftets församlingar i Sverige

Antiokias patriarkats församlingar i Sverige

Ortodoxa församlingar i Köpenhamn

7strelnaia5
”Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ’Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.'” (Luk 2:34-35)

Ortodoxa och östkyrkliga föreningar

Teologisk utbildning

Ekumenik och SST

icon07
När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen (Joh. 19:26).